chevron-left chevron-right

Verkoopsvoorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden vanaf 26 november 2020.

Artikel 1 – Identificatie van de Verkoper

De Verkoper is: OUT AT HOME BV – Tombrugstraat 13 te 8850 ARDOOIE, BTW en ondernemingsnummer BE 0876.091.429

Bankrekeningnummer: BE09 7380 1582 4257

De klant kan ons bereiken op het nummer +32 78 07 90 77 en via het contactformulier onder de rubriek ‘contact’.

Artikel 2 – Draagwijdte

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna genoemd ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op de internetverkoop van artikelen uit het assortiment van de Out at Home en enkel voor eindgebruikers, tenzij anders aangeduid. De eindgebruiker staat gelijk met de consument en betreft iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten zijn.

De professionele verkoper betreft de ondernemer of onderneming die in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten aankoopt. De voorwaarden daarvoor kunnen afwijken en worden specifiek per artikel aangeduid.

Door plaatsing van zijn bestelling aanvaardt de klant deze Voorwaarden.

Indien één van deze Voorwaarden om welke reden dan ook onwettig of onuitvoerbaar is, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.

De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of in het Frans, naargelang de keuze van de klant. De klant kan zich niet beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Artikel 3 – Wijziging voorwaarden

Dit artikel is van toepassing op de consument en de professionele koper.

Out at Home kan te allen tijde deze Voorwaarden wijzigen.

Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

Artikel 4 – Assortiment

Dit artikel is van toepassing op de consument en de professionele koper.

Het assortiment geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Bij elk artikel staat de beschikbaarheid. Bijvoorbeeld: Is het artikel op voorraad dan staat bij beschikbaarheid: op voorraad. Indien u het artikel in uw winkelmandje plaatst wil dit niet zeggen dat u daarmee het artikel reserveert of bestelt. U dient telkens opnieuw de voorraad te controleren vooraleer u een bestelling plaatst.

Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld (en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel).

Het assortiment, onder welke vorm ook, wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, te algemeen of niet up-to-date is.

Out at Home is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Voor meer inlichtingen kan de klant steeds contact opnemen met onze klantendienst via het contactformulier onder de rubriek ‘contacteer ons’ op de website of per e-mail via service@outathome.com.

Artikel 5 – Totstandkoming internetverkoop

Dit artikel is van toepassing op de consument en de professionele koper.

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via tathome.com

Het assortiment aan producten en hun omschrijving die op outathome.com terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een bestelling te plaatsen op onze website. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten.

De betaling geschiedt vooraf.

Out at Home behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen: bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel bij overmacht of pandemieën.

Artikel 6 – Prijzen

Dit artikel is van toepassing op de consument en de professionele koper.

Alle prijzen zijn inclusief BTW en taksen.

Eventuele bijkomende leverings- en/of andere administratieve kosten, worden in de artikelinformatie op de webshop vermeld.

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

Artikel 7 – Betaling

Dit artikel is van toepassing op de consument en de professionele koper.

De consument kiest de betaalmethode op de afrekenpagina tijdens de online bestelling.

Professionele klanten betalen contant en op de zetel van de vennootschap te Brugge. De schuld is een draagbare schuld.

Bij gebrek aan contante betaling zal elke laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opleveren gelijk aan 8,5% en een conventionele schadevergoeding van 10% met een minimum van 62 euro per factuur.

Artikel 8 – Eigendomsoverdracht

Dit artikel is van toepassing op de consument en de professionele koper. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur.

Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

Artikel 9 – Afhaling – Levering van een bestelling

Dit artikel is van toepassing op de consument en de professionele koper. Afhaling van een bestelling is niet mogelijk.

Levering

We leveren in België, Nederland en Luxemburg.

De leveringsdata zijn indicatief en niet bindend. Bij een gewijzigde leveringsdatum wordt de klant gecontacteerd om een nieuwe datum voor te stellen.

Verzendkosten

Eventuel verzendkosten worden berekend bij check-out. Acceptatie van deze kosten is achteraf niet reclameerbaar.

Artikel 10 – Herroepingsrecht

Dit artikel is verschillend voor consumenten en professionele kopers.

Het herroepingsrecht is enkel van toepassing voor consumenten. De professionele koper heeft geen recht op dit herroeppingsrecht. Elke koop is definitief gesloten.

De consument heeft het recht aan Out at Home mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de afhaling of vanaf de dag die volgt op de levering.

Tijdens de eerste 30 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden net zoals je dit in een winkel zou doen, maar ook niet meer.

Als je de goederen terugstuurt moet dit aldus gebeuren met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren, rekening houdende met onze instructies hieronder.

U kunt aansprakelijk gesteld worden voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de karakteristieken vast te stellen en de goede werking van de goederen na te gaan.

De klant die van dit herroepingsrecht gebruik wenst te maken, moet binnen de 30 kalenderdagen vanaf de afhaling of de levering contact opnemen met de klantendienst van Out at Home via het retour aanmeldingsformulier: http://retourneren.be/outathome-retour

Desgewenst kunt u het herroepingsrecht ook uit oefenen door ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte te stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen met een schrijven per e-mail naar service@outathome.com of per post naar Out at Home, Tombrugstraat 13, 8850 Ardooie, België.

Als u gebruikmaakt van het herroepingsrecht, moet u de ontvangen goederen zo snel mogelijk en uiterlijk 14 dagen nadat u de verkoper op de hoogte hebt gebracht van uw beslissing om van de aankoop af te zien, terugsturen.

Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • artikelen die volgens specificaties van de consument vervaardigd zijn of duidelijk voor een specifiek persoon zijn bestemd.
  • artikelen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden in verband met gezondheidsbescherming of hygiëne waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (bijvoorbeeld matrassen en zwembaden);
  • artikelen die na de levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  • tegoedkaarten

De kost voor terugzending dient betaald te worden door de klant zelf.

Na ontvangst wordt terugbetaling (na aftrek van de eventuele waardevermindering) of een nieuwe zending (afhankelijk van je voorkeur) binnen 14 dagen verwerkt.

Artikel 11 – Garantie

Dit artikel is verschillend voor consumenten en professionele kopers.

Voor professionele kopers geldt er een beperkte garantieperiode van maximaal 12 maanden vanaf levering, tenzij de producent een andere garantie toekent die korter hetzij langer is. Deze worden expliciet vermeld op onze website outathome.be. De garantie dekt nooit de verzendkosten of kosten van installatie, noch andere kosten of vergoedingen zoals bijvoorbeeld gebruiksdervingen. Zij dekt maximaal de aankoopprijs. Ingeval een product niet meer beschikbaar is houdt de verkoper zich het recht voor dit te vervangen door een gelijkaardig product van ongeveer dezelfde waarde of de terugbetaling ervan eventueel verminderd met de ouderdomsslijtage. Deze garantie dekt eveneens enkel de onzichtbare gebreken die aanwezig waren bij de aankoop en op voorwaarde dat zij binnen de 7 dagen na ontdekken worden meegedeeld, voorzien van een staving met factuur en foto’s.

Zichtbare gebreken bij levering moeten binnen de 24 uren worden aangemeld per email op service@outathome.com, voorzien van de factuur, bestelbon en duidelijke foto’s van het product en het gebrek.

De leveringsdata zijn indicatief en niet bindend. Bij een gewijzigde leveringsdatum wordt de klant gecontacteerd om een nieuwe datum voor te stellen.

Onderstaande voorwaarden zijn enkel geldig voor consumenten.Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar.

Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat al bestaat bij de levering van de goederen.

Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de 2 maanden na vaststelling te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Gedurende de voormelde periode verbindt Out at Home zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel ervan) kosteloos te vervangen of te herstellen. Out at Home behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is onder meer niet van toepassing op:

  • defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, opzet, nalatigheid, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd;
  • defecten veroorzaakt door het niet naleven van de gebruiksinstructies of de handleiding, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel, professioneel of incorrect gebruik.
  • defecten door brand, waterschade, bliksem, ongevallen en natuurrampen

De factuur geldt als garantiedocument. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant de originele factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar.

De garantie vangt aan op de datum van levering.

Indien een commerciële garantie van toepassing is, zijn de details hierover terug te vinden in de artikelinformatie op de webshop.

Deze commerciële garantie doet geen afbreuk aan de rechten die de klant put uit de wettelijke waarborg.

Artikel 12 – Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de artikelen of andere tekortkoming bij de afhaling of levering, moet onmiddellijk worden gemeld aan de dienst na verkoop, op straffe van verval van elk recht.

Ook bij ons gaat er helaas heel soms wel eens iets fout. We horen in dat geval graag van u zodat we samen kunnen kijken naar een passende oplossing. U kunt onze klantendienst bereiken per email op service@outathome.com

Komen we er samen niet uit dan heeft u altijd het recht om uw klacht voor te leggen aan het Online Dispute Resolution-platform. Dit is een internetplatform opgericht door de Europese Commissie met als doel geschillen voortvloeiend uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen.

Meer informatie: http://ec.europa.eu/odr

Artikel 13 – Klantendienst

Dit artikel is van toepassing op de consument en de professionele koper.

De klantendienst is bereikbaar via het contactformulier of via service@outathome.be.

Artikel 14 - Intellectuele eigendom

Dit artikel is van toepassing op de consument en de professionele koper.

Alle teksten, commentaren, illustraties en beelden van Out at Home zijn beschermd door het auteursrecht evenals door elk recht inzake intellectuele eigendom en dit voor de hele wereld. Elke gedeeltelijke of gehele reproductie van de Out at Home webshops is strikt verboden.

Artikel 15 – Privacy

Dit artikel is van toepassing op de consument en de professionele koper.

De verwerking van gegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Meer informatie kan de klant terugvinden onder de rubriek privacy policy op de website.

Artikel 16 – Bewijs

Dit artikel is van toepassing op de consument en de professionele koper.

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering (e-mails en back-ups).

Artikel 17 – Speciale acties

Dit artikel is van toepassing op de consument en de professionele koper.

Out at Home organiseert soms speciale acties. Deze acties bestaan meestal uit een gezamenlijk aanbod van een aantal producten aan een sterke promo prijs. Deze speciale acties kunnen online besteld worden binnen het daartoe voorziene tijdsbestek of zolang de voorraad strekt. De voorraad van deze speciale acties is steeds beperkt.

Artikel 18 – Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Dit artikel is van toepassing op de consument en de professionele koper.

De Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van België, te Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (Vredegerecht, rechtbank eerste aanleg, ondernemingsrechtbank) bevoegd.